© Maren Pussak

Privacyverklaring

Privacy informatie om te downloaden

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert u over de manier, omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna 'gegevens' genoemd) binnen ons online aanbod en de hieraan verbonden websites, functies en inhoud evenals externe online-aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld onze social media-profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als 'online aanbod'). Met het oog op de gebruikte begrippen, zoals bijvoorbeeld 'verwerking' of 'verantwoordelijke' verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verantwoordelijke

Naturarena Bergisches Land GmbH / Das Bergische
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach
Duitsland
Telefoon +49 (0)2204 84-3000
e-mail: info@dasbergische.de 
Bedrijfsleider: Tobias Kelter
https://www.dasbergische.de/de/impressum/index.html 
Contact toezichthouder voor gegevensbescherming: datenschutz[a]dasbergische.de

In het geval van een gewenste vertrouwelijkheid kunt u schriftelijk contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming met de vermelding 'persoonlijk/vertrouwelijk'.


Soorten verwerkte gegevens:

- Standaardgegevens (bijv. naam, adres).
- Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, fotografieën, video's).
- Gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden).
- Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).


Categorieën van betrokkene personen

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna noemen wij de betrokkene personen samengevat ook 'gebruikers').

 

Doel van de verwerking

- Ter beschikking stellen van het online aanbod, zijn functies en inhoud.
- Beantwoorden van contactaanvragen en communicatie met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Reikwijdtemeting/marketing.
 

Gebruikte begrippen

'Persoonlijke gegevens' is alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betrokken persoon'); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar gezien, als hij direct of indirect, in het bijzonder aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificatie (bijv. cookie) of door een of meerdere bijzondere eigenschappen, die uitdruk van de fysieke, psychologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

'Verwerking' is iedere met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerd proces of een dergelijke serie van processen in combinatie met de persoonlijke gegevens. Het begrip is uitgebreid en omvat praktisch iedere omgang met gegevens.

Als 'verantwoordelijke' wordt de natuurlijke of juridische persoon, instantie, inrichting of andere instantie, die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens.

 

Maatgevende rechtsgrondslag

Op grond van art. 13 van de AVG delen wij u de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking mee. Voor zover de rechtsgrondslag niet wordt genoemd in de privacyverklaring, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het inwinnen van toestemmingen is art. 6 lid 1 cijfer a en art. 7 van de AVG, de rechtsgrondslag voor het verwerken en het vervullen van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen evenals het beantwoorden van aanvragen is art. 6 lid 1 cijfer b van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking en het uitvoeren van onze juridische plichten is art. 6 lid 1 cijfer c van de AVG en de rechtsgrondslag voor het verwerken en de behartiging van onze gegronde interesses is art. 6 lid 1 cijfer f van de AVG. Voor het geval dat essentiële interesses van de betrokkene persoon of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk maken, vormt art. 6 lid 1 cijfer d van de AVG de rechtsgrondslag.

 

Samenwerking met opdrachtgevers en derden

Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens tegenover andere personen en bedrijven (opdrachtverwerkers of derden) openbaar maken, deze aan hen doorsturen of hen op een andere manier toegang tot de gegevens verlenen, geschiedt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een doorsturen van gegevens aan derden, zoals een betalingsdienstverlener, volgens art. 6 lid 1 cijfer b van de AVG voor het voldoen aan het contract noodzakelijk is), u heeft toegestemd, een juridische verplichting dit voorschrijft of op basis van een gegrond interesse (bijv. bij het inzetten van gelastigden, webhosts etc.). 

Voor zover wij derden met de verwerking van gegevens op basis van een zog. 'opdrachtverwerkingsovereenkomst' belasten, geschiedt dit op basis van art. 28 van de AVG.

 

Overdracht naar derde landen

Voor zover wij gegevens in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) het de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken of deze in het kader van de gebruikmaking van diensten van derden of het openbaar maken of het doorsturen van gegevens aan derden gebeurd, als het voor het vervullen van onze (pre)contractuele plichten, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van ons gegronde interesses gebeurd. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken wij of laten wij de gegevens in een derde land alleen in geval van bijzondere voorwaarden van art. 44 ff van de AVG verwerken. D.w.z. de verwerking geschiedt bijvoorbeeld op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van één van het in de EU overeenkomstige gegevensbeschermingsniveau (in de VS bijv. door het 'Privacy Shield') of het in acht nemen van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde 'standaard contractuele bepalingen').


Rechten van de betrokkene persoon

U heeft het recht een bevestiging te eisen, of betreffende gegevens verwerkt worden en op informatie over deze gegevens evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met art. 15 van de AVG.

U heeft overeenkomstig art. 16  van de AVG het recht, de gegevens over uw persoon aan te vullen of de correctie van desbetreffende foutieve gegevens te eisen.

U heeft op grond van art. 17 van de AVG het recht, de betreffende gegevens onmiddellijk te laten wissen of alternatief op grond van art. 18 van de AVG een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.

U het heeft recht te eisen dat de gegevens over uw persoon, die u ons ter beschikking heeft gesteld op grond van art. 20 van de AVG te ontvangen en het doorsturen hiervan naar een andere verantwoordelijke te eisen. 

Bovendien heeft u volgens art. 77 van de AVG het recht tot het indienen van een klacht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.


Herroepingsrecht

U heeft het recht, door u verstrekte toestemmingen volgens art. 7 lid 3 van de AVG met uitwerking voor de toekomst te herroepen.


Recht op beroep

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de toekomst op grond van art. 21 van de AVG. Het bezwaar kan in het bijzonder tegen de verwerking voor het doel van directe reclame geschieden.


Cookies en het recht van bezwaar in geval van directe reclame

Met 'cookies' zijn kleine bestanden bedoeld, die op de computer van de gebruikers worden opgeslagen. Binnen de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie is er in eerste instantie voor bedoeld, de informatie van een gebruiker (bijv. het apparaat waarop het cookie wordt opgeslagen) tijdens of ook na zijn bezoek binnen een online-aanbod op te slaan. Met tijdelijke cookies of 'session-cookies' of 'transiente cookies' worden cookies bedoeld die gewist worden, nadat een gebruiker een online-aanbod verlaat en zijn browser sluit. In een dergelijke cookie kan bijv. de inhoud van het winkelmandje van een onlineshop of een log-in status worden opgeslagen. Met 'permanent' of 'persistent' worden cookies bedoeld die ook na het sluiten van de browser blijven opgeslagen. Zo kan bijvoorbeeld de log-in status worden opgeslagen als de gebruiker deze na meerdere dagen bezoekt. Tevens kunnen in een dergelijke cookie de interesses van de gebruiker worden opgeslagen, die voor de reikwijdtemeting of marketingdoeleinden worden gebruikt. Een 'third party cookie' is een cookie dat door andere aanbieders dan de verantwoordelijke, die het online-aanbod geëxploiteerd, worden aangeboden (in het andere geval, als het alleen diens cookies zijn, heeft men het over 'first party cookies').

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en informeren u hierover in het kader van onze privacyverklaring.

Indien de gebruiker niet wenst dat cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hij gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Het uitsluiten van cookies kan een beperking van de functies van het online-aanbod tot gevolg hebben.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van de voor online marketing gebruikte cookies kan bij tal van de diensten, vooral in het geval van trackings, via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/of de Europese pagina http://www.youronlinechoices.com/ worden verklaard. Bovendien kan het opslaan van cookies door diens uitschakeling in de instellingen van de browser worden bereikt. Houd er alstublieft rekening mee dat dan eventueel niet alle functies van dit online-aanbod kunnen worden gebruikt.


Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden op grond van art. 17 en 18 van de AVG gewist of in hun verwerking beperkt. Voor zover niet uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze privacyverklaring, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist, zodra ze voor hun doel niet meer nodig zijn en het verwijderen niet in overtreding is met de wettelijke bewaartermijnen. Voor zover de gegevens niet worden gewist omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens, die op basis van handel- of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke richtlijnen in Duitsland vindt het bewaren in het bijzonder gedurende 6 jaar volgens § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventaris, openingsbalans, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekingsdocumenten, etc.) en gedurende 10 jaar volgens § 147 lid 1 AO (boeken, aantekeningen, situatierapporten, boekingsdocumenten, handel- en zakelijke correspondentie, voor de belasting relevante documenten, etc.). 

Bestelafhandeling bij de bestelling van brochures, in de onlineshop en klantenaccount

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van brochurebestellingen en in het kader van bestelprocessen in onze onlineshop, om u de keuze en de bestelling van de geselecteerde producten en diensten, maar ook diens betalingen en levering, of de uitvoering mogelijk te maken.

Tot de te verwerken gegevens behoren bestandgegevens, communicatiegegevens en contractgegevens en tot de betrokken personen onze klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke partners. De verwerking geschiedt voor het doel van het leveren van een contractuele dienst in het kader van de exploitatie van een onlineshop, de facturatie, levering en klantenservice. Hierbij kiezen we voor session cookies voor het opslaan van de inhoud van het winkelmandje en permanente cookies voor het opslaan van de log-in status.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 cijfer b (uitvoering bestelprocessen) en c (wettelijk noodzakelijke archievering) van de AVG. Hierbij is de als noodzakelijk gemarkeerde informatie voor het bewijsvoering en het voldoen van de opdracht noodzakelijk. De gegevens maken wij uitsluitend toegankelijk voor derden in het kader van de levering, betaling of in het kader van de wettelijke toestemmingen en plichten tegenover rechtsadviseurs en overheden. De gegevens worden alleen dan in derde landen verwerkt, als dit noodzakelijk is voor het vervullen van de overeenkomst (bijvoorbeeld indien de klant dit wens bij levering of betaling).

Gebruikers kunnen optioneel een klantenaccount creëren, waar ze in het bijzonder hun bestellingen kunnen bekijken. In het kader van de registratie wordt de noodzakelijke verplichte informatie meegedeeld aan de gebruikers. De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun klantenaccount hebben opgezegd, worden diens gegevens met betrekking tot het klantenaccount gewist, tenzij diens bewaring uit commerciële- of belastingtechnische redenen volgens artikel 6, lid 1, cijfer c van de AVG noodzakelijk is. Informatie in het klantenaccount blijft tot het wissen ervan met aansluitende archivering in het geval van een juridische verplichting. Het ligt in de verantwoordelijkheid van de gebruikers, hun gegevens bij succesvolle verwijdering voor het einde van de overeenkomst op te slaan.

In het kader van de registratie en hernieuwde aanmelding evenals het gebruik maken van onze online diensten, slaan wij het IP-adres en de tijdstip van de betreffende handeling van de gebruiker op. Het opslaan geschiedt op basis van ons gegrond interesse, maar ook om de gebruiker te beschermen tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Doorgifte van deze gegevens aan derden vindt principieel niet plaats, behalve als dit nodig is voor het vervolgen van onze aanspraken of als hiervoor een wettelijke verplichting volgens artikel 6 lid, 1 cijfer c van de AVG bestaat.

Het wissen vindt na afloop van de wettelijke garantie- en vergelijkbare plichten, de noodzakelijkheid van het bewaren van de gegevens wordt om de drie jaar gecontroleerd; in het geval van de wettelijke archiveringsplichten vindt de verwijdering na diens afloop (einde commerciële (6 jaar) en belastingstechnische (10 jaar) bewaarplicht) plaats.

De afhandeling van de bestellingen via onze online shop geschiedt door Buchhandlung Bücken, eigenaar Alexander Bücken, Haupstraße 57a, 51491 Overath, www.buchhandlung-buecken.de.

Voor de afhandeling van brochurebestellingen maken wij gebruik van het Callcenter Global Call Communication Center GmbH, An den Loddenbüschen 95, 48155 Münster, www.global-call.de evenals de verzendingsdienstverlener RAPS – Gemeinnützige Werkstätten GmbH, Lockenfeld 3, 51709 Marienheide, www.wfbm-raps.de.


Leveren van contractuele diensten

Wij verwerken bestandgegevens (bijv. naam en adres evenals contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. diensten waarvan gebruik is gemaakt, naam van contactpersonen, betaalinformatie) voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen en service-dienstverleningen volgens artikel 6 lid 1 cijfer b van de AVG. De in online-formulieren als verplicht gemarkeerde informatie is nodig voor het sluiten van de overeenkomst.

In het kader van het gebruik maken van onze online diensten, slaan wij het IP-adres en de tijdstip van de betreffende handeling van de gebruiker op. Het opslaan geschiedt op basis van ons gegrond interesse, maar ook om de gebruiker te beschermen tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Doorgifte van deze gegevens aan derden vindt principieel niet plaats, behalve als dit nodig is voor het vervolgen van onze aanspraken of als hiervoor een wettelijke verplichting volgens artikel 6 lid, 1 cijfer c van de AVG bestaat.

Het wissen van de gegevens vindt na afloop van de wettelijke garantie- en vergelijkbare plichten, de noodzakelijkheid van het bewaren van de gegevens wordt om de drie jaar gecontroleerd; in het geval van de wettelijke archiveringsplichten vindt de verwijdering na diens afloop. Informatie in het klantenaccount blijft tot het wissen ervan bestaan.


Administratie, boekhouding, bureau-administratie, contactbeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van de beheerstaken evenals de organisatie van ons bedrijf, boekhouding en het naleven van de wettelijke plichten, zoals bijvoorbeeld de archivering. Hierbij verwerken wij dezelfde gegevens, die wij in het kader van het leveren van onze contractuele diensten verwerken. De basis voor het verwerken vormen artikel 6 lid 1, cijfer c van de AVG, artikel 6 lid 1, cijfer f van de AVG. Klanten, geïnteresseerden, zakelijke partners en bezoekers van de website zijn betroffen door de verwerking. Het doel en ons interesse aan de verwerking ligt bij de administratie, boekhouding, bureau-administratie, archivering van gegevens, dus opgaven die de instandhouding van onze commerciële werkzaamheden, behartiging van onze opgaven en het leveren van onze diensten. Het verwijderen van de gegevens met betrekking tot de contractuele diensten en de contractuele communicatie is hetzelfde als bij deze verwerkingsactiviteiten genoemde informatie.

Wij publiceren of overhandigen hierbij gegevens aan de belastingadministratie, adviseurs, zoals bijvoorbeeld belastingadviseurs of registeraccountants evenals andere financiële instanties en betalingsdienstverleners.

Bovendien slaan wij op basis van ons commercieel interesse informatie over leveranciers, organisatoren en andere commerciële partners op, met het doel voor het later in contact treden. Deze hoofdzakelijk bedrijfsgerelateerde gegevens slaan wij principieel voor altijd op.


Bedrijfseconomische analyses en marktonderzoek

Om ons bedrijf op een economische manier te runnen, markttendens, wensen van klanten en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de onderhavige gegevens over transacties, contracten, aanvragen etc. Wij verwerken hierbij bestandgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betaalgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op basis van artikel 6, lid 1 cijfer f van de AVG, waartoe de betrokken personen klanten, geïnteresseerden, zakelijke partners, bezoekers en gebruikers van het online aanbod behoren.

De analyses geschieden met het oog op de bedrijfseconomische evaluaties, voor de marketing en het marktonderzoek. Hierbij kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers bijvoorbeeld met betrekking tot diens koopprocessen. De analyses zijn bestemd voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, de optimalisatie van ons aanbod en de zakelijke rentabiliteit. De analyses zijn alleen bestemd voor onze doeleinden en worden niet extern gepubliceerd, voor zover het om niet geanonimiseerde analyses met samengevatte waarden gaat.

Voor zover deze analyses of profielen van persoonlijke aard zijn, worden ze door de opzegging van de gebruiker gewist of geanonimiseerd, anders na twee jaar vanaf contractovereenkomst. Verder worden de gehele bedrijfseconomische analyses en algemene tendensbepalingen indien mogelijk anoniem opgesteld.


Verwerking verband houdende met de zaken

Bovendien verwerken wij contractgegevens (bijvoorbeeld voorwerp van de overeenkomst, looptijd, klantencategorie) van onze klanten, geïnteresseerden en zakelijke partners met het oog voor het voldoen van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.


Hosting

De door ons gebruikte hosting-diensten zijn bedoeld voor het ter beschikking stellen van de volgende diensten: Infrastructuur- en platform-dienstverleningen, netwerkcapaciteit, opslagruimte en databasediensten, veiligheidsdiensten evenals technische onderhoudsdiensten, die wij voor het doel van de exploitatie van dit online-aanbod gebruiken. 

Hierbij verwerken wij of onze hostingaanbieders bestandgegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta en communicatiegegevens van de klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van ons gegrond interesse aan een efficiënte en veilige ter beschikking stelling van dit online aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1, cijfer f van de AVG in combinatie met artikel 28 van de AVG (sluiten van een opdrachtverwerkende overeenkomst).

 

Verzamelen van toegangsgegevens en logfiles

Wij of onze hostingaanbieders, verzamelen op basis van ons gegrond interesse als bedoeld in artikel 6, lid 1, cijfer f van de AVG gegevens over iedere toegang tot de server, waarop zich deze dienst bevindt (zogenaamde server logfiles). Tot de toegangsgegevens behoren naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van de download, hoeveelheid overgedragen gegevens, mededeling over de succesvolle download, browsertype incl. versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

Logfile-informatie worden uit veiligheidsredenen (bijv. het oplossen van misbruik- of bedrogactiviteiten) voor de duur van maximaal 30 dagen opgeslagen en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, zijn tot de definitieve opheldering van het desbetreffende incident uitgesloten van de verwijdering.

 

Registratiefunctie

Gebruikers kunnen optioneel een klantenaccount creëren. In het kader van de registratie wordt de noodzakelijke verplichte informatie meegedeeld aan de gebruikers. De in het kader van de registratie ingevulde gegevens worden gebruikt voor het doel van het gebruik van het aanbod. De gebruikers kunnen over aanbod- of registratierelevante informatie, zoals veranderingen in de omvang van het aanbod of technische omstandigheden geïnformeerd worden via e-mail. Als gebruikers hun klantenaccount hebben opgezegd, worden diens gegevens met betrekking tot het klantenaccount gewist, tenzij diens bewaring uit commerciële- of belastingtechnische redenen volgens artikel 6, lid 1, cijfer c van de AVG noodzakelijk is. Het ligt in de verantwoordelijkheid van de gebruikers, hun gegevens bij succesvolle verwijdering voor het einde van de overeenkomst op te slaan. Wij zijn bevoegd, alle tijdens de contractperiode opgeslagen gegevens van de gebruiker onherroepelijk te wissen.

In het kader van het gebruik maken van onze registratie- en aanmeldfuncties evenals het gebruik van het klantenaccount, slaan wij het IP-adres en de tijdstip van de betreffende handeling van de gebruiker op. Het opslaan geschiedt op basis van ons gegrond interesse, maar ook om de gebruiker te beschermen tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Doorgifte van deze gegevens aan derden vindt principieel niet plaats, behalve als dit nodig is voor het vervolgen van onze aanspraken of als hiervoor een wettelijke verplichting volgens artikel 6 lid, 1 cijfer c van de AVG bestaat. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of gewist.


Contactopname

Bij de contactopname met ons (bijv. door middel van het contactformulier, e-mail, telefonisch of via sociale media) wordt de informatie van de gebruiker voor het bewerken van de contactaanvraag en de afhandeling ervan volgens artikel 6 lid 1 cijfer b van de AVG verwerkt. De informatie van de gebruikers kan in een customer-relationship-management systeem (CRM-systeem) of vergelijkbare aanvraagorganisatie worden opgeslagen.

Wij wissen de aanvragen, voor zover deze niet meer nodig zijn. Wij controleren de noodzakelijkheid om de twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsplichten van toepassing.


Nieuwsbrief

Met de navolgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief evenals over het aanmeld-, verzendings- en het statistische evaluatieproces en uw recht op bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst en het beschreven proces.
Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen met reclame-informatie (hierna 'nieuwsbrief') alleen met de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief diens inhoud concreet wordt omschreven, zijn deze beslissend voor de toestemming van de gebruiker. Verder bevat onze nieuwsbrief informatie over onze diensten, aanbiedingen in de regio 'Das Bergische' en over ons.

Double-opt-in en protocollering: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamd double-opt-in proces. D.w.z. dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt, waarin wij u vragen, de aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk, zodat niemand zich kan aanmelden met e-mailadressen van anderen. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd, om het aanmeldproces overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen bewijzen. Hiertoe behoort de opslag van het aanmeld- en het bevestigingstijdstip maar ook het IP-adres. Verder worden de veranderingen van uw gegevens bij de verzendingsdienstverlener geprotocolleerd.

Aanmeldgegevens: Om zich aan te melden voor de nieuwsbrief, is het voldoende uw e-mailadres te vermelden. Optioneel willen wij u ook vragen uw naam te vermelden, zodat wij een persoonlijke aanhef in de nieuwsbrief kunnen gebruiken.

De verzending van de nieuwsbrief en de hieraan gekoppelde succesmeting geschiedt op basis van een toestemming van de ontvanger volgens artikel 6 lid 1 cijfer a, artikel 7 van de AVG in combinatie met § 7 lid 2 nummer 3 van de UWG (Duitse wet op oneerlijke mededinging) op basis van de wettelijke toestemming volgens § 7 lid 3 van de UWG. 

Deze protocollering van de aanmeldingsprocedure geschiedt op basis van ons gegrond interesse volgens artikel 6 lid 1 cijfer f van de AVG. Ons interesse doelt op het gebruik van een gebruiksvriendelijk maar tevens veilig nieuwsbriefsysteem, dat zowel onze commerciële interesses steunt, maar ook voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker en die is bovendien het bewijs van toestemmingen toestaat.

Opzeggen/herroepen - u kunt de ontvangst voor onze nieuwsbrief op ieder moment opzeggen, d.w.z. uw toestemmingen herroepen. U vindt een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief onderaan iedere nieuwsbrief. Wij kunnen de afgemelde e-mailadressen tot drie jaar op basis van ons gegrond interesse opslaan voordat wij ze voor het doeleinde van de verzending van de nieuwsbrief wissen, om een voormalig verleende toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegens claims. Een individuele aanvraag voor het wissen van de gegevens is te allen tijde mogelijk, voor zover de voormalige toestemming wordt bevestigd.

Verzender van de nieuwsbrief is side by site GmbH & Co. KG, Barbarastraße 3-9 (blok 6), 50735 Keulen, www.sidebysite.de

 

Nieuwsbrief - prestatiemeting

De nieuwsbrief bevat een zogenaamde 'web-beacon', d.w.z. een bestand met de grootte van een pixel, dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze servers, voor zover wij een verzendingsdienstverlener in dienst nemen, via diens server wordt aangevraagd. In het kader van deze aanvraag wordt in eerste instantie technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van de aanvraag bewaard. 

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van diens aanvraaglocaties (die met behulp van het IP-adres bepaald kunnen worden) of de toegangstijden. Tot de statische verzameling behoort eveneens het vaststellen of de nieuwsbrief wordt geopend, wanneer deze wordt geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan op basis van technische redenen weliswaar worden toegewezen aan de afzonderlijke ontvangers van de nieuwsbrief. Wij hebben echter niet het doel, voor zover wij er gebruik van maken, dat de verzendingsdienstverlener afzonderlijke gebruikers bewaakt. Het evalueren is ertoe bestemd, de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud op hen aan te passen of verschillende inhoud overeenkomstig het interesse van onze gebruikers te versturen.


Reikwijdtemeting met Matomo (voorheen Piwik)

In het kader van de reikwijdte-analyse van Matomo worden op basis van ons gegrond interesse (d.w.z. interesse aan de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in het kader van artikel 6 lid 1 cijfer f van de AVG) worden de volgende gegevens verwerkt: het door u gebruikte browsertype en de browserversie, het door u gebruikte besturingssysteem, het land van herkomst, datum en tijd van de serveraanvraag, het aantal bezoeken, uw verblijfsduur op de website maar ook de door u geactiveerde externe links. Het IP-adres van de gebruiker wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. 

Matomo maakt gebruik van cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker mogelijk maakt. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gespeudonimiseerde gebruikersprofielen worden gecreëerd. De cookies hebben een opslagduur van een week. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden alleen op onze servers opgeslagen en niet doorgestuurd naar andere partijen.

Gebruikers kunnen de geanonimiseerde gegevensverzameling door het programma Matomo op ieder moment met ingang van de toekomst herroepen, door op de onderstaande link te klikken. In dit geval wordt in uw browser een zogenaamd opt-out cookie gecreëerd, wat tot gevolg heeft dat Matomo geen bezoekgegevens meer verzamelt. Als de gebruiker zijn cookies wist, heeft dit echter tot gevolg dat ook het opt-out cookie wordt gewist en zodoende opnieuw moet worden geactiveerd door de gebruiker.

Piwik-deactiveringscookie nu plaatsen   


Google Analytics

Wij maken op basis van ons gegrond interesse (d.w.z. interesse aan de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in het kader van artikel 6 lid 1 cijfer f van de AVG) gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ('Google'). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google is volgens de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt zodoende een garantie, de Europese wet gegevensbescherming in acht te nemen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie in onze naam gebruiken, om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruiker te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod op te stellen en om verdere, met aan het gebruik van dit online-aanbod en het internetgebruik verbonden diensten voor ons uit te voeren. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gespeudonimiseerde gebruikersprofielen worden gecreëerd.

Wij maken alleen gebruik van Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende landen voor het Europese economisch gebied wordt ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar gekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. De gebruikers kunnen de opslag van de cookies door een bijbehorende instelling in hun browser-software voorkomen; de gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan hun gebruik van het online gerelateerde gegevens aan Google evenals voor de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden is te vinden op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ('gegevensgebruik door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners'), http://www.google.com/policies/technologies/ads ('gegevensgebruik voor reclamedoeleinden'), http://www.google.de/settings/ads ('Informatie die Google gebruikt om u reclame te tonen beheren').

 

Online-aanwezigheid in sociale media

Wij zijn online aanwezig in sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers te communiceren en ze daar te kunnen informeren over onze diensten. Bij het aanvragen van de betreffende netwerken en platforms zijn de AVV en de gegevensverwerkingsrichtlijnen van de betreffende exploitant van toepassing. 

Voor zover niet anders vermeld in het kader van onze privacyverklaring, verwerken wij de gegevens van de gebruikers voor zover deze met ons op de sociale netwerken en platformen communiceren, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online-pagina's van de of ons een bericht sturen.


Integratie van diensten en inhoud van derden

Wij maken binnen ons online-aanbod op basis van ons gegrond interesse (d.w.z. interesse aan de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in het kader van artikel 6 lid 1 cijfer f van de AVG) gebruik van inhoudelijke- of servicediensten van derden, om diens inhoud en diensten, zoals bijvoorbeeld video's of lettertypes te integreren (hierna uniform als 'inhoud' aangeduid). 

Dit altijd onder de voorwaarde dat de derde deze inhoud, die het IP-adres van de gebruiker herkent gebruikt, omdat zonder het IP-adres geen inhoud naar diens browser kan worden gestuurd. Het IP-adres is zodoende nodig voor de weergave van deze inhoud. Wij doen ons best alleen dergelijke inhoud te gebruiken, waarvan de betreffende aanbieder het IP-adres uitsluitend gebruikt voor het leveren van de inhoud. Derden kunnen bovendien zogenaamde pixel-tags (onzichtbare grafieken, die ook wel 'web beacons' worden genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden gebruiken. Door de 'pixel-tags' kan informatie worden geëvalueerd over het bezoekerverkeer op de pagina's van de website. De gepseudonimiseerde informatie kan bovendien in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorsturende websites, bezoekstijd evenals andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod bevatten en tevens met dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.

 

Youtube

Wij integreren video's van het platform 'YouTube', diens aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Gebruik van Facebook social plug-ins

Wij gebruiken op basis van ons gegrond interesse (d.w.z. interesse aan de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in het kader van artikel 6 lid 1 cijfer f van de AVG) gebruik van social plug-ins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com,  dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. video's, grafieken of tekstbijdrages) weergeven en zijn herkenbaar aan het Facebook-logo (witte 'F' op een blauw tegeltje, de begrippen 'Like', 'vind ik leuk' of het 'Duim omhoog'-teken) of zijn gemarkeerd met de aanvulling 'Facebook Social Plugin'. De lijst met het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is volgens de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt zodoende een garantie, de Europese wet gegevensbescherming in acht te nemen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Als de gebruiker een functie van dit online-aanbod bezoekt met een dergelijke plug-in, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct doorgestuurd naar het apparaat van de gebruiker en hierdoor in het online-aanbod geïntegreerd. Hierbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden gecreëerd. Daarom hebben wij geen invloed op de omgang met de gegevens, die Facebook met behulp van deze plug-ins verzamelt en informeren de gebruiker zodoende over onze stand van de kennis.

Door het integreren van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker een bepaalde website van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek koppelen aan zijn Facebook-account. Als de gebruiker met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld op de Like-button drukt of een commentaar schrijft, wordt de betreffende informatie door zijn apparaat direct doorgestuurd naar Facebook en aldaar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook bestaat nog altijd de mogelijkheid, dat Facebook zijn IP-adres ervaart en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Doel en omvang van het verzamelen van de gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals de rechten hieromtrent en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruiker zijn te vinden in de richtlijnen voor de gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit online-aanbod gegevens over hem verzamelt en met zijn bij Facebook opgeslagen gegevens combineert, moet hij zich voor het gebruik van ons online-aanbod uitloggen bij Facebook en zijn cookies wissen. Andere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen op Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  of via de VS-site http://www.aboutads.info/choices/  of via de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen geschieden platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden voor alle apparaten zoals desktop-computers of mobiele apparaten ingesteld.

 

Twitter

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Twitter zijn geïntegreerd, wat wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Hiertoe kan inhoud zoals foto's, video's of teksten en buttons behoren, waarmee de gebruiker zijn mening over een inhoud kan meedelen, de auteur van de inhoud of onze bijdrage kan abonneren. Voor zover de gebruiker lid is van het platform Twitter, kan Twitter het aanvragen van de boven genoemde inhoud en functies verbinden met het aldaar opgeslagen profiel van de gebruiker. Twitter is volgens de Privacy Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt zodoende een garantie, de Europese wet gegevensbescherming in acht te nemen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.

 

Instagram

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Instagram zijn geïntegreerd, wat wordt aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Hiertoe kan inhoud zoals foto's, video's of teksten en buttons behoren, waarmee de gebruiker zijn mening over een inhoud kan meedelen, de auteur van de inhoud of onze bijdrage kan abonneren. Voor zover de gebruiker lid is van het platform Instagram, kan Instagram het aanvragen van de boven genoemde inhoud en functies verbinden met het aldaar opgeslagen profiel van de gebruiker. Privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

 

(Opgesteld met de Datenschutz-Generator.de van advocaat Dr. Thomas Schwenke)

 

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site. </ P >

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.